• Factuurvoorwaarden


  1. Alle diensten en/of leveringen van TREMA SPORT BV, met zetel te Poldergotestraat 12A – 9240 Zele, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0424.280.176 zijn onderworpen aan de hierna beschreven factuurvoorwaarden.

  2. Elke factuur dient volledig betaald te worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de factuurdatum.

  3. Geen enkele klacht met betrekking tot de factuur zal nog aanvaard worden na verloop van 8
  kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Elke klacht dient schriftelijk gemeld en uitdrukkelijk aanvaard te worden door Trema Sport BV.

  4. Elke op haar vervaldag niet of niet volledig betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot op de dag van de volledige betaling een nalatigheidsintrest opbrengen ten belope van 1,5% per begonnen maand.

  Daarnaast is er eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 50,00 euro.

  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt voor de invordering van een openstaande schuld, zijn ten laste van de schuldenaar als de schuldenaar in het ongelijk wordt gesteld.


  5. De niet-betaling van de factuur op de vervaldag maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.


  6. Trema Sport BV kan de uitvoering van haar verbintenissen opschorten als de tegenpartij in gebreke blijft om te betalen, en dit na afloop van een termijn van 14 werkdagen volgend op de ingebrekestelling.


  7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de zetel van Trema Sport BV bevoegd, en is het Belgisch recht van toepassing.

  8. De leveringstermijnen van onze producten zijn indicatief en nooit bindend, en kunnen bij overschrijding nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot verbreking of ontbinding van de overeenkomst, ten laste van Trema Sport BV.

  9. De eventuele juridische nietigheid van één of meerdere van de hiervoor vermelde voorwaarden doet in geen geval afbreuk van de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.  0
   0
   Mijn winkelmand
   Je winkelmand is leegGa terug naar de shop